Site Rengi

islami Sevda | Dini Paylaşım Platformu

Cennete Girmek İçin Otuz Sebep

Cennete Girmek İçin Otuz Sebep

1 ve 2‐İman ve Salih Ameller İşlemek

Kur’an’ı Kerim’de iman, Allah’ın izniyle cennete ulaştıran sebeplerin en mühimi
olarak gelmiştir. Bununla beraber o daima salih amele bitişik olarak anılmış,
amelsiz olarak anılmamıştır. Kur’an’da imanın salih amele bitişik olmadan
cennete girmeye sebep olduğu zikredilen bir yer neredeyse yok gibidir.

Salih amellerse çok geniş ve büyük bir bap, sevap kazanmanın yolları da çok
şümullüdür. Allah’dan başka kimse onları sayamaz. Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor:

“İman edenler ve salih amel işleyenler; işte onlar cennetin sahipleridir. Onlar
orada ebedi kalıcıdırlar.”

Bakara: 82

Bu manadaki ayet ve hadisler bayağı kabarıktır. Teker teker saymak değil de
örnek olması açısından şu ayetlere bakılabilir:

Bakara: 2582, Lokman: 8, Kehf: 107, Hac: 14-23-56, Fetih: 5, Hadid: 12-21,
Tegabun: 9, Talak: 11, Buruc: 11, Beyyine: 7, Mü’minun: 11, Ankebut: 57

3‐Takvalı Olmak

Takvanın tariflerinden en doğru olan: Allah’dan korkmak, Kur’an’la amel etmek,
aza kanaat etmek, yolculuk günü için hazırlanmaktır.

Şu da takvanın tariflerindendir:

Allah’dan bir nur üzere, Allah’a itaat etmek, sevabını umup azabından korkarak
O’na asi olmayı terk etmektir. Yani: Allah’ın Kitabında ve Nebinin sünnetinde
geldiği gibi amel etmektir.

Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Şüphesiz muttakiler cennette ve pınarlardadır.”

Zariyat: 15

Cennet, muttakiler için hazırlanmıştır. Yine Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Rabbinizden bir mağfirete, genişliği semalar ve yer kadar olup muttakiler için
hazırlanmış olan cennetlere koşun.”

Ali İmran: 132

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“İnsanları en çok cennete girdiren şey, Allah’a karşı takvalı olmak ve güzel
ahlaktır. İnsanları en çok ateşe girdiren şey ise kişinin ağzı ve zekeridir.”

İbni Mace: 4246 Albani Sahiha: 977

4‐Allah ve Rasulüne İtaat Etmek

Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Kim Allah ve Rasulüne itaat ederse, onu altından ırmaklar akan cennetlere
sokar, kim de yüz çevirirse, ona da elim bir azab ile azabeder.”

Fetih: 17

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ancak imtina edenler müstesna.” Dediler ki:

−Ya Rasulallah imtina edenler kimlerdir? Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Kim bana itaat ederse cennete girer. Kim de bana asi olursa o da imtina etmiş
olur’ buyurdu.”

Buhari: 7143

5‐Allah Yolunda Cihat Etmek

Cihat: Allah yolunda can ve malla savaşarak olur. Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını, karşılığı cennet olarak
satın almıştır. Onlar Allah’ın yolunda savaşırlar, ölürler veya öldürürler. Bu
Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da Allah’ın üzerine hak bir va’ddir.”

Tevbe: 111

Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Ey iman edenler! Elim azaptan kurtaran bir ticaret üzere size delillik edeyim
mi? Allah’a ve Rasulüne iman edersiniz, Allah yolunda mallarınız ve canlarınızla
cihat edersiniz. İşte bu, eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Allah
sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altından ırmaklar akan cennetlere ve Adn
cennetlerinde güzel meskenlere sokar. İşte bu büyük kurtuluştur.”

Saf: 10-12

6‐Tevbe

Tevbe, kendinden önceki günahları siler.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Günahtan tevbe eden, günahı olmayan gibidir.”

İbni Mace: 4250

Allahu Teâlâ ise:

“Ancak kim tevbe eder, iman eder ve salih amel işlerse, işte onlar cennete
girerler ve hiçbir şekilde zulme uğramazlar.” buyurmaktadır.

Meryem: 60

7‐Allah’ın Dini Üzerinde Dosdoğru Olmak

Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Rabbimiz Allah’tır deyip sonra dosdoğru olanlar var ya işte onlara korku
yoktur, onlar üzülmeyecektir de. Yaptıklarına karşılık onlar cennetin ashabıdır
ve onlar orada ebedi kalacaklardır.”

Ahkaf: 13

Süfyan bin Abdullah es-Segafi (Radiyallahu Anh) dedi ki:

−Ya Rasulallah, bana İslam’da senden sonra hiç kimseye sormayacağım bir söz
söyle dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Allah’a iman ettim de, sonra dosdoğru ol.”

Müslim: 38/62

8‐Allah İçin İlim Talep Etmek

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“…Kim ilim talep etmek için bir yola suluk ederse, Allah ona cennetin yolunu
kolaylaştırır. Bir kavim Allah’ın evlerinden bir evde toplanır da Allah’ın
Kitabı’nı okur ve aralarında onu öğrenirlerse onlara sekinet iner, rahmet onları
kuşatır, melekler onların etrafını sarar. Ve Allah kendi yanındakilere onlardan
bahseder.”

Müslim: 2699/38, Ebu Davud: 3641

9‐Mescit İnşa Etmek

Osman bin Affan (Radiyallahu Anh) Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i
şöyle buyururken işittiğini bize haber verdi:

“Kim Allah’ın veçhini isteyerek mescit inşa ederse, Allah’da onun benzerini
cennette o kimse için bina eder.”

Buhari: 545

10‐Güzel Ahlak

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“…Ahlakını güzelleştiren kimseye cennetin en yükseğinde bir eve kefilim.”

Ebu Davud: 4800

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“İnsanları en çok cennete girdiren şey Allah korkusu ve güzel ahlaktır.”

İbni Mace: 4246

Birçok şey güzel ahlakın içine girer. Aişe (Radiyallahu Anha)’ya Rasulullah (Sallallahu
Aleyhi ve Sellem)’in ahlakı sorulduğu vakit o:

“Rasulullah(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in ahlakı Kur’an idi.” demekle güzel
ahlakı özlü bir şekilde ifade etmiştir.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bizim tek örneğimizdir. Allah Teâlâ
şöyle buyuruyor:

“Şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin.”

Kalem: 3

Ayetiyle Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i övmüştür.

Güzel ahlak nedir ve onu nasıl kazanırız? Bunu öğrenmek için Allah’ın Kitabı’na,
Rasulü’nün sünnetine, siretine ve ashabının siretine bakmamız gerekir. Nebi (Sallallahu
Aleyhi ve Sellem)’in ahlakı ve şemailinden bahseden kitapların en değerlisi İmam
Tirmizi’nin “Muhtasarı Şemaili Muhammediye” adlı kitabıdır. Bu kitabı, muhtasar
ve tahkik yapan Şeyh Muhammed Nasıruddin el-Albani (Rahmetullahi Aleyh)’dir.

11‐Çekişmeyi Terk Etmek

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Haklı da olsa çekişmeyi terk eden kimse için ben cennetin ortasında bir eve
kefilim…”

Ebu Davud: 4800

12‐Şaka da Olsa Yalanı Terk Etmek

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“…Şaka da olsa yalanı terk eden kimse için, ben cennetin ortasında bir eve
kefilim…”

Ebu Davud: 4800

13‐Her Hadesten Sonra Abdest Almaya ve Ezandan Sonra İki Rekât Namaz Kılmaya
Devam Etmek

Abdullah bin Bureyde (Radiyallahu Anh) babasından şöyle rivayet etti:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir gün sabah olduğu vakit Bilal’ı
çağırdı ve ona şöyle buyurdu:

−‘Ey Bilal, beni cennete girmekte ne ile geçtin? Ben gece cennete girdim. Önümde
senin ayak seslerini işittim.’ Bilal (Radiyallahu Anh) dedi ki:

−Ben ezan okuduğum vakit iki rekât namaz kılarım. Bana hades isabet ettiğinde de
abdest alırım. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘İşte bununla beni geçtin’ buyurdu.”

Ahmed: 23102, Albani Sahihu’tTerğib ve’tTerhib: 194

14‐Namaz Kılmak İçin Mescide Gitmek

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Kim mescide akşam veya gündüz giderse, Allah, her gittiğinde cennette onun için
meskenler yapar’ buyurdu.”

Buhari: 694, Müslim: 669/285

İmam Nevevi (Rahmetullahi Aleyh) bu hadisin şerhinde dedi ki:

−Hadiste geçen mesken lafzı, misafire geldiği zaman hazırlanan konaklama
yeridir.

15‐Allah İçin Secdeyi Çoğaltmak

Rebia bin Kab el-Eslemi (Radiyallahu Anh) şöyle rivayet etti:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile geceliyor, ona abdest ve ihtiyaç
suyunu getiriyordum. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bana dedi ki:

−‘Benden dilekte bulun!’ Ben:

−Cennette sana arkadaş olmak istiyorum, dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve
Sellem):

−‘Bundan başka bir şey var mı?’ buyurdu. Ben:

−İstediğim budur dedim. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Sen de secdeyi çoğaltarak nefsin üzere bana yardım et’ buyurdu.”

Müslim: 489/226

16‐Makbul Hac

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kim hacceder, kötü söz söylemez ve günah işlemezse, annesinden doğduğu gibi
günahsız olarak döner.”

Buhari: 1448, Tirmizi: 808

Yine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Makbul haccın cennetten başka karşılığı yoktur.”

Ahmed: 14489

17‐Her Farz Namazın Arkasından Ayete’l-Kürsi’yi Okumak

Ebu Ümame el-Bahili (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Kim her farz namazın arkasından Ayete’l-Kürsi’yi okursa, kendisi ile cennete
girmesi arasına ölümden başka bir şey engel olmaz’ buyurdu.”

Nesei Amel’ul Yevm: 100, Albani Sahiha: 972

Bunun benzeri yakini olarak inanıp söyleyen kimseye cennetin va’dedildiği
zikirler de vardır. Örneğin:

Şeddat bin Evs (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘İstiğfarın efendisi şudur’

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إلَهَ إلاَّ أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَناَ عَبْدُكَ
وَأَناَ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ماَ اسْتَطَعْتُ. أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ماَ
صَنَعْتُ. أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ. وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فاَغْفِرْلِي
فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلاَّ أَنْتَ

Duanın manası: “Ey Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah
yoktur. Beni Sen yarattın ve ben Senin kulunum. Gücümün yettiği şeylerde Sana
verdiğim ahd ve vaâd üzereyim. Yaptığım şeylerin şerrinden Sana sığınırım. Senin
benim üzerindeki nimetini itiraf ediyorum ve günahlarımı da itiraf ediyorum.
Beni bağışla. Kuşkusuz ki günahları ancak Sen bağışlarsın.”

Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Herkim bu duayı yakinen iman ederek gündüz söyler de, akşamlamadan önce ölürse
o cennet ehlindendir, kim de bunu gece yakinen iman ederek söyler de sabah
olmadan önce ölürse o kimse cennet ehlindendir.”

Buhari: 6244

18‐Her Gündüz ve Gecede Allah İçin On İki Rekât Nafile Namaz Kılmak

Ümmü Habibe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Kim bir gün ve gecede on iki rekât namaz kılarsa onun için cennette bir ev bina
olunur: Dört öğleden önce, iki sonra, iki akşamdan sonra, iki yatsıdan sonra,
iki de sabah namazından öncedir’ buyurdu.”

Nesei: 1801, 1802, Ebu Davud: 1250

19‐Selamı Yaymak, Yemek Yedirmek, Akraba Ziyareti Yapmak ve Gece Namazı Kılmak

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, sılai rahim yapın, insanlar uyurken
gece namazı kılın, selametle cennete girersiniz.”

İbni Mace: 3251, Ahmed: 23845

20‐Sözde Doğruluk, Ahde Vefa, Emaneti Eda, Ferci Koruma, Gözü Sakınma, Haramdan
El Çekme

Ubade bin Samit (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Bana nefisleriniz adına altı şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti
edeyim:

1−Konuştuğunuz vakit doğru söyleyin,

2−Va’dettiğiniz vakit vefa gösterin,

3−Emanet verildiği vakit ödeyin,

4−Ferclerinizi koruyun,

5−Gözlerinizi haramdan sakının,

6−Ellerinizi haramdan çekin’ buyurdu.”

Hakim: 8066, Ahmed: 22821

21‐Allah’ın Emrettiği Şekilde Namazı Kılmak, Ramazan Orucu Tutmak, Ferci Korumak
ve Kocaya İtaat Etmek

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Kadın beş vakit namazını kıldığı, ramazan orucunu tuttuğu, fercini koruduğu,
kocasına itaat ettiği vakit ona: ‘Cennetin hangi kapısından dilersen oradan gir’
denir’ buyurdu.”

Ahmed: 1661, İbni Hibban: 4163, Albâni Sahih’ul Cami: 660

22‐Üç Kız Çocuğun Veya Kız Kardeşin Bakım ve Terbiyesini Üstlenmek

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

“Kimin üç kızı veya üç kız kardeşi var da Allah’dan korkarak onların bakımını
yerine getirirse, cennette benimle şöyledir.” buyurdu ve şehadet ve orta
parmağını işaret etti.

Ahmed: 12594, Albani Sahiha: 295

Başka bir hadiste Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

“Kim iki kıza bakarsa, o benimle beraber şöyle cennete girer.” buyurdu ve iki
parmağıyla işaret etti.

Müslim: 2631/149, Tirmizi: 1981

23‐Çocukların ve Yakınların Ölümüne Sabredip Bu Sabrın Karşılığını Allah’dan
Beklemek

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

“Kim sulbünden üç çocuğun ölümüne sabredip karşılığını Allah’dan beklerse,
cennete girer” buyurdu. Bir kadın:

−İki de olur mu? dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−“Evet” buyurdu.

Müslim: 2632/151, Nesei: 1871, İbni Hibban: 2943

Yine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

“Müslüman eşlerden birinin buluğa ermeden üç çocuğu ölürse, Allah onları fazlı
rahmetiyle cennete girdirir.”

Ahmed: 3534, Nesei: 1874

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor: ‘Mümin bir kulumun dünya ahalisinden
yakını ölür de, sabredip karşılığını benden beklerse, benim yanımda onun
cennetten başka bir karşılığı yoktur.’ buyurdu.”

Ahmed: 9402, Albani Sahih’ul Cami: 8193

24‐Yetimin Bakımını Üstlenmek

Sehl bin Sad (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Ben ve yetimin kefili cennette böyleyiz.’ buyurdu ve şehadet ve orta parmağı
ile işaret etti.”

Buhari: 6000

25‐Allah İçin Hasta Yahut Din Kardeşi Ziyaret Etmek

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Kim Allah için bir hastayı veya kardeşini ziyaret ederse, bir münadi şöyle nida
eder: Sen temiz oldun, yürüdüğün yer de temiz oldu. Cennette sana bir yer
hazırlandı’ buyurdu.”

Tirmizi: 2076, Albani el Mişkat: 5015

Yine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Kim hastayı ziyaret ederse, dönene kadar cennetin bahçesinde olur.”

Müslim: 2568/40

26‐İki Tesbihata Devam Etmek

Abdullah bin Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘İki haslet var ki, müslüman bir kul onları muhafaza ederse mutlaka cennete
girer. O ikisi kolaydır ancak yapanlar azdır: Her namazın arkasından on kere
tesbih, on kere tahmid, on kere tekbir getirirsin. Bunlar dilde yüz elli eder.
Mizanda ise bin beş yüz olur. Yatağına girdiğin vakit otuz dört kere tekbir,
otuz üç kere tesbih, otuz üç kere tahmid getirirsin. Bunlar dilde yüz eder.
Mizanda bin olur’ buyurdu.”

Ben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i bunları eli ile sayarken gördüm.
Dediler ki:

−Ya Rasulallah nasıl hem onlar kolaydır hem de yapanları azdır?

Tesbih: Subhanallah

Tahmid: Elhamdulillah

Tekbir: Allah-u Ekber

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

“Şeytan sizden birine yatağında gelir tesbihatı söylemeden uyutur. Namazda gelir
ve tesbihatı söylemeden önce bir ihtiyacını hatırlatır.”

Ebu Davud: 5065, İbni Hibban: 2018

27‐Alışverişte Müsamahakâr Davranmak

Osman bin Affan (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Müşteri de olsa satıcı da olsa, hüküm veren de olsa hükmedilen de olsa
kolaylaştırıcı kimseyi Allah cennete girdirir’ buyurdu.”

Nesei: 4669, Albani Sahiha: 1181

28‐Yoksul Kimseye Müsamaha Göstermek

Huzeyfe bin Yeman (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Bir adam öldü ve cennete girdi. Ona:

−Sen ne amel ediyordun? denildi. Ya kendi hatırladı ya da hatırlatıldı. Dedi ki:

−Ben insanlarla alışveriş yapıyordum. Yoksul kimseyi gözetirdim. Sikkede veya
nakit parada müsamahakâr davranıyordum. O kimse bu sebeple bağışlandı’ buyurdu.”

Müslim: 1560/28, Ahmed: 23444

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Bir adam insanlara borç verirdi. Kölesine dedi ki: Yoksul biri geldiği vakit
ona müsamahakâr davran. Umulur ki Allah da bize müsamahakâr davranır. O adam
Allah ile karşılaştığı vakit Allah da ona müsamahakâr davrandı’ buyurdu.”

Müslim: 1562/31, Ahmed: 7582

29‐Salih Ameller Aynı Günde Müslümanda Bir Arada Bulunursa Allah’ın Fazlıyla
Cennete Girer

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Sizden kim bugün oruçlu olarak sabahladı?’ Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) ben
dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Sizden kim bugün bir cenazeyi takip etti?’ Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) ben
dedi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Sizden kim bugün bir fakir doyurdu?’ Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) ben dedi.
Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Sizden kim bugün hastayı ziyaret etti?’ Ebu Bekir (Radiyallahu Anh) ben dedi.
Rasullulah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

−‘Bir kimsede bu hasletler bir araya gelirse o ancak cennete girer’ buyurdu.”

Müslim: 1028/87

30‐Görme Nimetinin Kaybedilmesine Sabretmek

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) den rivayet edildiğine göre:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

‘Allahu Teâlâ buyuruyor ki: Kimin görmesini giderirsem, o kimse de sabredip
karşılığını benden beklerse, onun için cennetten başka bir sevaba razı olmam’
buyurdu.”

Tirmizi: 2511, 2512

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ